Công ty cổ phần Môi trường Nam Định (MND – UpCoM)

Thời gian thực hiện: 7h30 ngày 26/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường Nam Định, số 52/93 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, Nam Định.      

Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh 2018 của Công ty;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;

+ Nội dung quy chế nội bộ về quản trị  Công ty, sửa đổi Điều lệ Công ty;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%