Công ty Cổ phần Lilama 69-1 (L61 – HNX)

Thời gian thực hiện: 8 giờ 00 phút ngày 27/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2018.

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 7, Công ty cổ phần Lilama 69-1, địa chỉ: Số 17 – Lý Thái Tổ - Phường Suối Hoa – thành phố Bắc Ninh.

Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo kiểm toán năm 2017;

+ Các vấn đề khác nếu có phát sinh sẽ được thông báo trong nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 0.0 0.0%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%