Công ty cổ phần LICOGI 13 (LIG - HNX)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Phòng họp Công ty cổ phần LICOGI 13, tầng 4, tòa nhà LICOGI 13 Tower, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Nội dung họp:
+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; báo cáo của Ban kiểm soát.
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.
+ Thông qua điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn của đợt tăng vốn 2016.
+ Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%