Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (FRM – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2018 (Thời gian cụ thể Tổ chức phát hành sẽ ghi trong thư mời).

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể Tổ chức phát hành sẽ ghi trong thư mời.         

Nội dung họp: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế  hoạch năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về quản trị Công ty năm 2017; Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2018; Quyết định các vấn đề quan trọng khác.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%