Công ty cổ phần Kim Khí Miền Trung (KMT- HNX)

Thời gian thực hiện: Dự  kiến trong khoảng ngày 03-10/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Trụ  sở Công ty, số 69 Quang Trung, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Nội dung họp:  

+ Báo cáo thường niên về tình hình hoạt động Công ty năm 2017 (bao gồm: báo cáo kết quả kinh doanh – đầu tư năm 2017; báo cáo của Tổng Giám đốc về nhiệm vụ Kế  hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2018; báo cáo hoạt  động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017);

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;

+ Báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả  cổ tức năm 2017, kế hoạch lợi nhuận, cổ  tức năm 2018;

+ Một số nội dung khác.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%