Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HVT – HNX)

 

Thời gian thực hiện: 20/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2018.

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì.

Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;

+  Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;

+ Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019;

+ Thông qua việc sửa đổi, bổ  sung Điều lệ Công ty;

+ Thông qua việc ban hành Quy chế  nội bộ về Quản trị Công ty;

+ Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

+ Thông qua Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư  ký Công ty;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%