Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG– HOSE)

Thời gian thực hiện: Tháng 04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2018

Địa điểm thực hiện: Khách sạn TTC Deluxe Tân Bình, số 489 Lý Thường Kiệt, Phường 08, Quận Tân Bình, TP.HCM.       

Nội dung họp:

+     Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

+    Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018;

+     Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;

+     Thù lao Hội đồng quản trị năm 2018;

+     Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

957.18

7.28 (0.76%)

 
VNIndex 957.18 7.28 0.76%
HNX 141.61 0.75 0.53%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%