Công ty cổ phần Địa ốc Sacom (SLD– HOSE)

Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 14/04/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2018

Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.     

Nội dung họp:

+  Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả HĐKD 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;

+  Báo cáo hoạt động của HĐQT;

+  Báo cáo hoạt động của BKS;

+  Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;

+  Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;

+  Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;

+  Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;

+  Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021