Công ty cổ phần Địa ốc Sacom (SLD– HOSE)

Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 14/04/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2018

Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.     

Nội dung họp:

+  Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả HĐKD 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;

+  Báo cáo hoạt động của HĐQT;

+  Báo cáo hoạt động của BKS;

+  Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;

+  Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;

+  Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;

+  Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;

+  Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%