Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô (PFL – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Công ty, tầng 2, tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.      

Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch năm 2018;

+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;

+ Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018;

+ Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

+ Thông qua Báo cáo mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và  kế hoạch năm 2018.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%