Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (CKD – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Dự kiến Khách sạn Hà Anh, Cầu Đôi, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội     

Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2017 và kế hoạch năm 2018;

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và  kế hoạch năm 2018;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, dự  kiến năm 2018;

+ Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty sửa đổi theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;

+ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị  và Ban kiểm soát năm 2018;

+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;

+ Một số nội dung khác.

VNIndex

943.82

-0.6 (-0.06%)

 
VNIndex 943.82 -0.6 -0.06%
HNX 140.44 0.11 0.08%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%