Công ty cổ phần Cấp nước Trung An (TAW– UpCOM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến 24/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2018

Địa điểm thực hiện: Trụ sở CTCP cấp nước Trung An, số 333 Phạm Văn Đồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP. HCM.

Nội dung họp:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018; báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2018; Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát;

+ Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017;

+ Thông qua chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty;

+ Thông qua việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2015-2020;

+ Thông qua Điều lệ sửa đổi và Quy chế  quản trị nội bộ Công ty;

+ Một số nội dung khác (nếu có).

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%