Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung (TTS- UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến 25/04/2018.

 Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2018

Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty, tổ 21, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, nhiệm kỳ 2018 - 2023

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2017, nhiệm kỳ 2013 – 2018; Kế hoạch hoạt động năm 2018, nhiệm kỳ 2018 – 2023;

+ Tờ trình về sửa đổi Điều lệ; Quy chế quản trị Công ty;

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018 – 2023;

+ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017

+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017;

+ Tờ trình về việc thông qua mức tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng năm 2017; Kế hoạch năm 2018;

+ Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%