Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài (BHK - UpCoM)

Thời gian thực hiện:  Dự kiến ngày 11/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2018.

Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Bia Hà Nội  – Kim Bài.

Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch chia cổ tức năm 2018 và trích lập các quỹ;

+ Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến năm 2018.

+ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị  Công ty và Điều lệ được sửa đổi theo Thông tư 95/2017/TT-BTC và Nghị định 71/2017/NĐ-CP;

+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo cụ  thể đến cổ đông theo quy định (nếu có).

VNIndex

952.17

1.37 (0.14%)

 
VNIndex 952.17 1.37 0.14%
HNX 138.67 -0.36 -0.26%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%