Cổ đông VVF không đồng ý thưởng cho Ban điều hành

Cổ đông VVF không đồng ý thưởng cho Ban điều hành

(ĐTCK) 44,04% cổ phần biểu quyết của Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex - Vietel (VVF) đã không đồng ý thưởng cho Ban điều hành trong trường hợp vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011.

Trước đó, HĐQT Công ty đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định trích thưởng cho Ban điều hành Công ty trong trường hợp Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận do Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2011 giao. Mức thưởng không vượt quá 20% tính trên số lợi nhuận vượt.

Tính đến hết ngày 22/11/2011, lợi nhuận trước thuế của VVF đạt 159,76 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 119,74 tỷ đồng. Với kết quả này, VVF dự kiến vượt chỉ tiêu đã được ĐHCĐ giao (lợi nhuận trước thuế 160 tỷ đồng, dự kiến trả cổ tức năm 2011 tỷ lệ 11%).

Do lợi nhuận trước thuế của Công ty đến thời điểm trên đã gần như hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm nên HĐQT Công ty đã quyết định xin ý kiến cổ đông bằng hình thức gửi văn bản để thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thưởng cho Ban điều hành Công ty.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%