CMT: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Công Nghệ Mạng và Truyền Thông (CMT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/3/2015

­ Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung Đại hội:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%