CMS: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu và Thực hiện quyền mua cổ phiếu

 

Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMS – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu và Thực hiện quyền mua cổ phiếu

1. Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

- Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 123 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, số cổ phiếu được trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông A là (123x15):100=18,45 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 18 cổ phiếu và 4.500 đồng bằng tiền mặt cho 0,45 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu lẻ này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam, địa điểm: Số 14 Đặng Thùy Trâm, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu

-  Mã quyền mua: MIRCMS151

-  Mã ISIN quyền mua: VNMIRCMS1518

-  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 4.000.000 cổ phiếu

-  Giá phát hành: 10.000 đồng

-  Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

-  Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

 + Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác theo tiêu chí của Hội đồng quản trị đề ra, với giá bán không thấp  hơn giá chào bán cho cổ đông  hiện hữu (10.000 đồng/cổ phần), đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

- Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 123 cổ phiếu, khi đó cổ đông sẽ được mua số cổ phiếu như sau: (123*1)/2=61,5 cổ phiếu. Do việc làm tròn xuống hàng đơn vị nên số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 61 cổ phiếu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 15/07/2015 đến ngày 05/08/2015.

+ Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 15/07/2015 đến ngày 12/08/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam, địa điểm: Số 14 Đặng Thùy Trâm, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%