CLC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty CP Cát Lợi (CLC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 8 giờ 30 ngày 15/04/2016.

- Địa điểm thực hiện:  Công ty Cổ phần Cát Lợi, 943 D2, Đường D, Khu CN Cát Lái, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM.

- Nội dung lấy ý kiến:

*Báo cáo của Hội  đồng quản trị, Ban giám đốc.
*Báo cáo của Ban kiểm soát.
*Thảo luận và biểu quyết các nội dung:
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
+ Phân phối lợi nhuận 2015;
+ Bầu thay thế thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
+ Kế hoạch SXKD năm 2016;
+ Kế hoạch cổ tức năm 2016;
+ Thù lao Hội đồng quản trị,  Ban kiểm soát.
+ Chọn đơn vị kiểm toán niên  độ tài chính 2016;
+ Sửa đổi điều lệ Công ty;
* Các nội dung khác.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%