CID: NGày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng (CID – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/2/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ  ngày 09/03/2015 đến 29/03/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển cở  sở hạ tầng, cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn Hà, Lê Chân, Hải Phòng

- Nội dung họp:

Thông qua kết quả  hoạt động sản xuất kinh doanh báo cáo kiểm toán năm 2014; Phương hướng nhiệm vụ năm 2015, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đổng cổ đông thường niên.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%