(ĐTCK) Năm nay, giải nhất báo cáo thường niên (BCTN) có nội dung quản trị công ty tốt nhất được trao cho Công ty cổ phần Chứng khoán TP. HCM (HSC, mã chứng khoán HCM). 

BCTN 2016 của HSC được trình bày một cách hệ thống, khoa học và xúc tích và cho người đọc thấy được tất cả những nội dung quản trị như các thông tin chung về cơ cấu cổ đông, cơ cấu quản trị, tính hiệu quả của hội đồng quản trị và ban kiểm soát, v.v. theo đúng quy định về công bố thông tin của Thông tư 155/2015/TT-BTC.

Nội dung thông tin công bố trên báo cáo đã nêu bật được các đặc điểm về thông lệ quản trị quốc tế tốt mà HSC đang thực hiện bao gồm quyền cổ đông và đối xử bình đẳng với cổ đông, sự phân công công việc và hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT, cơ cấu thành viên độc lập, không điều hành và điều hành, sự tham gia của thành viên độc lập vào các ủy ban và tính độc lập của Chủ tịch cũng như từng thành viên.

Ngoài ra, một số thông tin quan liên quan đến tính quản trị hiệu quả đã được HSC công bố một cách tự nguyện, bao gồm sự tham gia của HĐQT vào việc cải thiện các thông lệ quản trị và quản lý rủi ro, tính độc lập và hiệu quả của bộ phận kiểm toán nội bộ và vai trò của Ban kiểm soát trong việc xây dựng và giám sát hệ thống kiểm soát kiểm toán nội bộ.

Nhìn chung, báo cáo của HSC cho các cổ đông và người đọc thấy, các thông điệp rõ ràng về thành phần và sự tham gia của mỗi thành viên HĐQT vào hoạt động của ba tiểu ban quản trị rủi ro, kiểm toán và lương thưởng. Các thông lệ quốc tế tốt đảm bảo tính hiệu quả của HĐQT đã được HSC áp dụng và công bố một cách công khai. 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.