(ĐTCK) Tiền lương, thu nhập của Tổng giám đốc có phải công bố thông tin hay không?

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Chuyên viên tư vấn quản trị doanh nghiệp phụ trách Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (EzGSM) - Công ty cổ phần Chứng khoán FPT:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 158, Luật Doanh nghiệp 2014 - Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc và Điều 31, Nghị định 71/2017/NĐ-CP - Công bố thông tin về thu nhập của Giám đốc (Tổng giám đốc) thì: “Tiền lương của Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên”.

Theo quy định Khoản 18, Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2014 - Giải thích từ ngữ: “Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty”.

Như vậy, ngoài việc báo cáo thù lao chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các công ty cổ phần cần phải báo cáo thêm tiền lương của Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác trong báo cáo tài chính hàng năm và tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.