(ĐTCK) Sau khi mua ròng hơn 424 tỷ đồng trong tuần trước, thì tuần này khối ngoại đã quay trở lại bán ròng, và thậm chí đã bán ròng trên cả 3 sàn với tổng giá trị bán ròng là 465,08 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng 3 phiên, và bán ròng mạnh trong 2 phiên còn lại.

Tổng cộng trong tuần, khối ngoại đã bán ròng hơn 4,25 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 249 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại mua ròng 2 phiên, bán ròng 3 phiên, tổng cộng bán ròng hơn 5,33 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 189 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 2-6/4:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

2/4

12.355.810

12.253.950

81.860

808,48

777,29

64,19

3/4

23.881.045

29.315.929

-5.434.884

1.370,72

1.710,28

-339,56

4/4

38.091.551

33.559.171

4.532.380

1.757,40

1.614,18

143,22

5/4

16.850.530

15.175.880

1.674.650

831,29

829,71

1,58

6/4

16.652.220

21.765.860

-5.113.640

864,18

982,62

-118,43

Tổng

107.881.156

112.070.790

-4.259.634

5.632,10

5.881,10

-249,00

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng trong cả 5 phiên giao dịch.

Tổng cộng trong tuần qua, khối ngoại bán ròng hơn 6,46 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 89,91 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại bán ròng 3 phiên, và 2 phiên mua ròng. Tổng khối lượng bán ròng 5,84 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 116 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 2-6/4:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

2/4

529.221

2.021.682

-1.492.461

15,00

29,70

-14,69

3/4

2.510.039

5.506.639

-2.996.600

65,38

95,58

-30,19

4/4

1.440.555

3.156.410

-1.715.855

20,89

55,82

-34,92

5/4

1.780.181

2.087.266

-307.085

27,87

35,99

-8,12

6/4

2.142.180

2.090.685

51.495

31,80

33,78

-1,97

Tổng

8.402.176

14.862.682

-6.460.506

160,97

250,88

-89,91

Trên sàn UpCoM, khối ngoại chỉ bán ròng 1 phiên duy nhất và mua ròng 4 phiên còn lại. Tuy nhiên, do phiên bán ròng giá trị quá mạnh, trong khi các phiên mua ròng giá trị lại thấp.

Do đó, tuần qua, khối ngoại bán ròng 2,81 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương tứng  126,17 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại mua ròng 39,58 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 730,22 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên sàn UpCoM trong tuần từ ngày 2-6/4:

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

2/4

2,21

1,19

1,02

61,97

33,74

28,23

3/4

2,01

2,04

-0,026

55,57

48,12

7,45

4/4

1,5

1,38

0,117

50,52

20,53

19,99

5/4

1,7

4,44

-2,73

57,4

258,19

-200,8

6/4

1,09

2,27

-1,17

56,68

47,73

8,94

Tổng

8,51

11,32

-2,81

282,14

408,31

-126,17

Tính chung trên cả 3 sàn trong tuần qua, khối ngoại bán ròng hơn 13,52 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 465,08 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại mua ròng hơn 28,4 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 424,77 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.