(ĐTCK) Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa cập nhật trên Hệ thống Thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài Danh mục điều kiện đầu tư đối với NĐT nước ngoài.

Danh mục được rà soát, tập hợp theo quy định tại Khoản 1, Điều 13, Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ tổng hợp ngành, nghề và điều kiện đầu tư đối với NĐT nước ngoài quy định tại các điều ước quốc tế về đầu tư, luật, pháp lệnh và các nghị định liên quan (có hiệu lực tính đến ngày 27/12/2015).

Điều kiện bao gồm tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của NĐT nước ngoài trong tổ chức kinh tế; hình thức đầu tư; phạm vi hoạt động đầu tư; đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định tại các điều ước quốc tế về đầu tư, luật, pháp lệnh và nghị định có liên quan.

Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO, điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định về điều kiện đầu tư đối với NĐT nước ngoài, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và bộ quản lý chuyên ngành để xem xét, quyết định.

Trong trường hợp có sự thay đổi về điều kiện đầu tư liên quan đến tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của NĐT nước ngoài trong tổ chức kinh tế, hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động đầu tư, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định tại điều ước quốc tế về đầu tư, luật, pháp lệnh và nghị định, thì điều kiện đầu tư đối với NĐT nước ngoài đăng tải trên Cổng thông tin sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung tương ứng.

Bùi Sưởng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.