(ĐTCK) Cổ đông cá nhân được ủy quyền cho người dự họp Đại hội đồng cổ đông như thế nào, có phải chỉ được ủy quyền cho 1 người?

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương,Chuyên viên Tư vấn quản trị doanh nghiệp, phụ trách EzGSM (Đại hội đồng cổ đông trực tuyến), CTCK FPT (FPTS): 

 Theo quy định tại Khoản 1, Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2014 - Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông:

“Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp, hoặc thông qua một trong các hình thức quy định tại Khoản 2 Điều này.

Trường hợp cổ đông là tổ chức chưa có người đại diện theo ủy quyền quy định tại Khoản 4, Điều 15 của Luật này thì ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu do công ty phát hành.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp”.

Như vậy, đối với cổ đông là cá nhân thì chỉ được ủy quyền cho một người khác đi dự họp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.