Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) chốt cổ tức 10% cho cổ đông

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) chốt cổ tức 10% cho cổ đông

(ĐTCK) Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa tổ chức thành công Ðại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nhiều nội dung trọng yếu được cổ đông đồng thuận thông qua.

Tổng doanh thu của BVSC năm 2018 đạt 547,79 tỷ đồng hoàn thành 108,69% so với kế hoạch, trong đó doanh thu đã thực hiện là 464,20 tỷ đồng, vượt 2,25% so với mức kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 103,53 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế đã thực hiện là 131,65 tỷ đồng vượt 7,91% so với mức kế hoạch 122 tỷ đồng.

Tại Ðại hội, các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với tổng doanh thu dự kiến đạt 510 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 145 và 128 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận trước thuế thực hiện và lợi nhuận sau thuế thực hiện lần lượt là 146 và 126 tỷ đồng.

BVSC xác định, định hướng kinh doanh năm 2019 là tiếp tục triển khai tất cả các nghiệp vụ kinh doanh, trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động môi giới, tư vấn, hoạt động tự doanh linh hoạt và phù hợp với từng giai đoạn.

Liên quan đến quyền lợi cổ đông, Ðại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án BVSC quyết định trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 10% từ nguồn lợi nhuận sau thuế 2018.  Kế hoạch trong năm 2019, BVSC dự kiến duy trì tỷ lệ trả cổ tức này.

Các nội dung khác tại Ðại hội như báo cáo của HÐQT, Báo cáo của BKS, Tờ trình về chi trả thù lao 2018 và kế hoạch thù lao cho HÐQT, BKS và thư ký Công ty 2019 cũng như báo cáo của HÐQT về tình hình thực hiện nghị quyết Ðại hội 2018 được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9%

Tin bài liên quan

VNIndex

1,008.87

5.79 (0.57%)

 
VNIndex 1,008.87 5.79 0.57%
HNX 148.93 0.0 0.0%
UPCOM 67.81 0.91 1.34%

Lịch sự kiện

02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021