CEC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CEC- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 19/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Nhà hàng Long Vĩ, số 175 Nguyễn Thái Học, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Nội dung họp:

· Thảo luận và thông qua các văn kiện chính:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

+ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch lợi nhuận năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát giữa 2 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;

+ Báo cáo tình hình khai thác cơ sở vật chất và đầu tư;

+ Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

+ Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2014;

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất năm 2014;

+ Báo cáo kết quả việc chào bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược theo Phương án chào bán riêng lẻ được hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.

· Biểu quyết các nội dung của hội nghị.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021