CEC: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CEC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/04/2015

- Địa điểm thực hiện: Tầng 16, tòa nhà Hapro, 11b Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

- Nội dung họp:

- Thảo luận và thông qua các văn kiện chính:        

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

+ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch lợi nhuận năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát giữa 2 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;

+ Báo cáo tình hình khai thác cơ sở vật chất và đầu tư;

+ Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015;

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất năm 2015;

+ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Biểu quyết các nội dung của hội nghị.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%