C32: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2014

- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 Quyền biểu quyết

- Thời hạn thực hiện : 25/04/2014

- Địa điểm thực hiện : Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, địa chỉ: 45A Đường Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

- Nội dung họp: Thông qua Đại hội các vấn đề:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

+ Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán;

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013, kế hoạch năm 2014;

+ Tờ trình lực chọn Công ty kiểm toán năm 2014;

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới;

+ Các nội dung khác.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%