BVH: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Tập Đoàn Bảo Việt

Mã chứng khoán: BVH 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội

-  Nội dung họp dự kiến:

+ Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt;

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt;

+ Tờ trình phê duyệt thù lao năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt;

+ Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020 của Tập đoàn Bảo Việt;

+ Các nội dung khác theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (nếu có).

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 0.0 0.0%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%