BVH: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Tập Đoàn Bảo Việt (BVH - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  28/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 8h30 đến 12h00 thứ năm, ngày 21/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Dự kiến tại Khách sạn Melia Hà Nội – 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Tờ trình phân phối lợi nhận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2016;
+ Báo cáo chi trả thù lao năm 2015 và dự kiến mức thù lao năm 2016 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tập  đoàn năm 2015;
+ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo về tình hình triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt;
+ Báo cáo chiến lược giai đoạn 2016-2020 của Tập  đoàn Bảo Việt;
+ Các nội dung khác (nếu có).

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%