BVG: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt (BVG- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến Thứ 6 ngày 08/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy của Công ty tại địa chỉ Km7, quốc lộ 18, khu Công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

957.26

7.36 (0.77%)

 
VNIndex 957.26 7.36 0.77%
HNX 141.62 0.76 0.54%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%