BVDB15242: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020

BVDB15242: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020


Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Mã chứng khoán: BVDB15242

- Loại chứng khoán: Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận  7.900 đồng

- Ngày thanh toán: 01/09/2020

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%