BVBS17091: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2021

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Mã chứng khoán: BVBS17091

- Loại chứng khoán: Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2021

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 6.200 đồng

- Ngày thanh toán: 01/11/2021

VNIndex

1,485.54

0.35 (0.02%)

 
VNIndex 1,485.54 0.35 0.02%
HNX 458.85 3.05 0.66%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%