BVBS17091: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

BVBS17091: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019


Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Mã chứng khoán: BVBS17091

- Loại chứng khoán: TPCPBL

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 6.200  đồng

- Ngày thanh toán: 31/10/2019

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 7.02 2.92%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%