BVBS17061: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2021

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Mã chứng khoán: BVBS17061

- Loại chứng khoán: Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2021

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 5.900 đồng

- Ngày thanh toán: 08/11/2021

VNIndex

1,488.96

3.77 (0.25%)

 
VNIndex 1,488.96 3.77 0.25%
HNX 458.28 2.47 0.54%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%