BVBS17060: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

BVBS17060: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019


Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Mã chứng khoán: BVBS17060

- Loại chứng khoán: TPCPBL

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 5.900  đồng

- Ngày thanh toán: 31/10/2019

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%