BVBS16411: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2021

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Mã chứng khoán: BVBS16411

- Loại chứng khoán: Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2021

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 7.600 đồng

- Ngày thanh toán: 01/11/2021

VNIndex

1,490.09

4.9 (0.33%)

 
VNIndex 1,490.09 4.9 0.33%
HNX 458.64 2.83 0.62%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%