BVBS16411: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

BVBS16411: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019


Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Mã chứng khoán: BVBS16411

- Loại chứng khoán: TPCPBL

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 7.600 đồng

- Ngày thanh toán: 01/11/2019

VNIndex

1,134.68

3.68 (0.32%)

 
VNIndex 1,134.68 3.68 0.32%
HNX 233.26 9.23 3.96%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%