BVBS16406: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020


Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Mã chứng khoán: BVBS16406

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh phát hành

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận  7.600 đồng

- Ngày thanh toán: 28/09/2020

VNIndex

911.19

2.92 (0.32%)

 
VNIndex 911.19 2.92 0.32%
HNX 132.21 0.69 0.52%
UPCOM 61.29 0.0 0.0%