BVBS16373: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

BVBS16373: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019


Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Mã chứng khoán: BVBS16373

- Loại chứng khoán: TPCPBL

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 6.800 đồng

- Ngày thanh toán: 01/11/2019

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 0.0 0.0%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%