BTW: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015

- Lý do và mục đích:        Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : 8h00 thứ Ba, ngày 21/04/2015

- Địa điểm thực hiện : Dự kiến tại Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY)Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM

- Nội dung họp : Thông qua các nội dung sau :

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2014;

+ Định hướng phát triển của Công ty năm 2015;

+ Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty;

+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014;

+ Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2015;

+ Một số vần đề khác.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%