BTV: Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền năm 2018 (5%)

BTV: Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền năm 2018 (5%)


CTCP  Dịch vụ Du lịch Bến Thành (BTV - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 27/12/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành bắt đầu từ ngày 27/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 0.0 0.0%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%