BSI: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSI – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến Thứ 7 ngày 11/04/2015

- Địa điểm thực hiện:

Dự kiến tại Hội trường tầng 21 Vincom – 191 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2014;

+ Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2015;

+ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%