BPC: Ngày GDKHQ Đại Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

 

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (BPC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

1, Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Cuối thàng 04/2015 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trên thư mời cổ đông)

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty: Phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Nội dung Đại hội:

+ Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014;

+ Đề xuất phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Bao cáo tài chính năm 2015;

+ Thông qua Điều lệ sửa đổi cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

2, Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 24/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn từ ngày 24/06/2015. Khi đến nhận cổ tức cổ đông phải mang theo Chứng minh nhân dân, trường hợp nhập hộ phải có Giấy ủy quyền hợp pháp và Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

VNIndex

999.0

-4.08 (-0.41%)

 
VNIndex 999.0 -4.08 -0.41%
HNX 147.22 -0.49 -0.33%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021