Ảnh Internet

Ảnh Internet

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% phí với 19 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

(ĐTCK) Sau quyết định giảm giá trong lĩnh vực chứng khoán để tiếp sức cho thị trường do bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, trên cơ sở đề xuất của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính vừa công khai dự thảo thông tư giảm phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa có bước đi tiếp theo nhằm góp phần hỗ trợ thị trường chứng khoán vượt qua khó khăn do dịch Covid-19.

Theo đó, sau khi xem xét Tờ trình 42/TTr-UBCK của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đề xuất miễn, giảm mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã hoàn tất dự thảo thông tư quy định thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. Dự thảo này vừa được công khai lấy ý kiến rộng rãi các thành viên thị trường.

Việc thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán đang được thực hiện tại Thông tư 272/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo quy định tại Thông tư 272/2016/TT-BTC, Ủy ban chứng khoán Nhà nước thu 21 khoản phí, lệ phí đối với các tổ chức, cá nhân.

Nội dung mới và là điểm thay đổi lớn tại dự thảo so với Thông tư 272/2016/TT-BTC là Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% mức phí, lệ phí mà các tổ chức và cá nhân đang nộp. Tuy nhiên, mức giảm này không áp dụng với 2 khoản gồm: mức thu lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán; phí giám sát hoạt động chứng khoán.

Với đề xuất mới trên của Bộ Tài chính, thì 19 khoản phí, lệ phí như quy định tại Thông tư 272/2016/TT-BTC (chi tiết xem bảng) sẽ được giảm 50%.

Cơ quan quản lý kỳ vọng giải pháp trên sau khi được áp dụng, sẽ thêm một nỗ lực hỗ trợ thị trường chứng khoán dần vượt qua khó khăn sau khi cách đây hơn một tháng đã áp dụng cơ chế miễn, giảm giá dịch vụ chứng khoán như quy định tại Thông tư 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 sửa đổi Thông tư 127/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư 272/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

STT

Tên phí, lệ phí

Mức thu hiện hành

Mức thu đề xuất giảm

1

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động công ty chứng khoán

a

Môi giới

20 triệu đồng/giấy phép

10 triệu đồng/giấy phép

b

Tự doanh

60 triệu đồng/giấy phép

30 triệu đồng/giấy phép

c

Bảo lãnh phát hành

100 triệu đồng/giấy phép

50 triệu đồng/giấy phép

d

Tư vấn đầu tư chứng khoán

20 triệu đồng/giấy phép

10 triệu đồng/giấy phép

2

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán

30 triệu đồng/giấy phép

15 triệu đồng/giấy phép

3

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận hoạt động quỹ mở, quỹ ETF, quỹ đóng, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ đại chúng

30 triệu đồng/giây chứng nhận

15 triệu đồng/giây chứng nhận

4

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận hoạt động quỹ thành viên

20 triệu đồng/giây chứng nhận

10 triệu đồng/giây chứng nhận

5

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trong nước; Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh tại nước ngoài; Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

10 triệu đồng/giấy chứng nhận

5 triệu đồng/giấy chứng nhận

6

Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chửng khoán nước ngoài tại Việt Nam

20 triệu đồng/giấy phép

10 triệu đồng/giấy phép

7

Lệ phí cấp mới, cấp lại, điều chỉnh hoặc gia hạn Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trong nước; Giấy chứng nhận văn phòng đại diện công ty chứng khoán tại nước ngoài

01 triệu đồng/lần cấp

500.000 đồng/lần cấp

8

Lệ phí cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

01 triệu đồng/lần cấp

500.000 đồng/lần cấp

9

Lệ phí cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh Giấy chứng nhận hoạt động phòng giao dịch công ty chứng khoán

01 triệu đồng/lần cấp

500.000 đồng/lần cấp

10

Lệ phí cấp lại, gia hạn, điều chỉnh Giấy phép hoạt động công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; bao gồm cả trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán thành lập sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi; cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

02 triệu đồng/lần cấp

01 triệu đồng/lần cấp

11

Lệ phí cấp lại, gia hạn, điều chỉnh Giấy chứng nhận hoạt: động quỹ đầu tư chứng khoán

02 triệu đồng/lần cấp

01 triệu đồng/lần cấp

12

Lệ phí cấp lại, gia hạn, điều chỉnh Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trong nước; Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh tại nước ngoài; Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

01 triệu đồng/lần cấp

500.000 đồng/lần cấp

13

Lệ phí cấp lại, gia hạn, điều chỉnh Giấy phép hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

02 triệu đồng/lần cấp

01 triệu đồng/lần cấp

14

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ

10 triệu đồng/giấy chứng nhân

5 triệu đồng/giấy chứng nhân

15

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận hoạt động lưu ký chứng khoán

06 triệu đồng/giấy chứng nhận

03 triệu đồng/giấy chứng nhận

16

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận hoạt động tăng, giảm vốn của quỹ thành viên

01 triệu đồng/lần cấp

500.000 đồng/lần cấp

17

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận hoạt động chào bán, phát hành thêm cố phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ ra công chúng và phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần; cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền lần đầu và bổ sung

a

Dưới 50 tỷ đồng

10 triệu đồng/giấy chứng nhận

05 triệu đồng/giấy chứng nhận

b

Từ 50 tỷ đồng đến dưới 150 tỷ đồng

20 triệu đồng/giấy chứng nhận

10 triệu đồng/giấy chứng nhận

c

Từ 150 tỷ đồng đến dưới 250 tỷ đồng

35 triệu đồng/giấy chứng nhận

17,5 triệu đồng/giấy chứng nhận

d

Từ 250 tỷ đồng trở lên

50 triệu đồng/giấy chứng nhân

25 triệu đồng/giấy chứng nhân

18

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

10 triệu đồng/giấy chứng nhận

05 triệu đồng/giấy chứng nhận

19

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

02 triệu đồng/giấy chứng nhận

01 triệu đồng/giấy chứng nhận

Tin bài liên quan

VNIndex

1,351.17

-1.59 (-0.12%)

 
VNIndex 1,351.17 -1.59 -0.12%
HNX 359.63 -1.39 -0.39%
UPCOM 98.37 0.72 0.73%
25/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
01/10/2021
04/10/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021