Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Bộ phận Một cửa

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký ban hành Quyết định thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (gọi tắt là Bộ phận Một cửa) tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trực thuộc Văn phòng Bộ.

Theo Quyết định này, nhiệm vụ của Bộ phận Một cửa có nhiệm vụ công khai đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tại Bộ phận Một cửa; nội dung thủ tục hành chính được công khai theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính; hỗ trợ những trường hợp không có khả năng tiếp cận thủ tục hành chính được công khai bằng phương tiện điện tử.

Đồng thời, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

Ngoài ra, Bộ phận Một cửa có nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thấm quyền xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyêt, chuyển hồ sơ giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; chuyến ý kiến giải trình của cơ quan có thấm quyền về các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến tổ chức, cá nhân và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo quy định của pháp luật.

Bộ phận Một cửa được phép đề nghị các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; Từ chối tiếp nhận các hồ sơ chưa đúng quy định; chủ trì theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy trình đã được cấp có thấm quyền phê duyệt; yêu cầu các cơ quan có thấm quyền thông tin về việc tiếp nhận và tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý hồ sơ đến hoặc quá thời hạn giải quyết.

Theo cơ cấu tổ chức, Bộ phận Một cửa gồm Trưởng bộ phận do một Lãnh đạo Văn phòng Bộ kiêm nhiệm, một Phó Trưởng bộ phận do Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Tổng hợp kiêm nhiệm và có ít nhất hai chuyên viên chuyên trách do Văn phòng Bộ bố trí.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Trung tâm Tin học chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống công nghệ thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Tin học, Trưởng bộ phận Một cửa và Người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 7.02 2.92%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%