Biến động dân số vùng lõi Hà Nội 10 năm qua

Mục tiêu quan trọng khi mở rộng địa giới Hà Nội là giãn dân bốn quận cũ. Tuy nhiên, sau 10 năm dân số khu vực này tiếp tục tăng.

Theo Vnexpress