BHV: Ngày GDKHQ Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014


CTCP Viglacera Bá Hiến (BHV- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 03/4/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến

- Nội dung đại hội:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

+ Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

+ Một số vấn đề khác

VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 1.06 0.75%
UPCOM 63.85 0.0 0.0%