BHC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

CTCP Bê Tông Biên Hòa (BHC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : Ngày 25/04/2014 (Thứ Sáu)

- Địa điểm thực hiện : Hội trường Công ty, đường 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp :

+ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2013; Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2014;

+ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kiểm tra của BKS năm 2013;

+ Lấy ý kiến cổ đông về việc hủy niêm yết tự nguyện;

+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%