BGM: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang (BGM- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/4/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 29/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013;

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2011 – 2015;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;

+ Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014;

+ Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2014;

+ Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và phát hành cổ phiếu thưởng dành cho các Cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp vào sự phát triển của Công ty và các cá nhân được thu hút về công tác tại Công ty;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%