Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Bất động sản

Download : baocaocapnhatpve_CAJU.pdf

Công việc của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí-CTCP (mã PVE) không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ lớn từ giá dầu mà theo tiến độ các dự án lớn. Đặc thù công việc của Công ty là làm công tác dịch vụ khảo sát tư vấn thiết kế nên khi dự án bắt đầu triển khai là PVE sẽ có nhiều nguồn công việc mà không chịu tác động ngắn hạn của giá dầu dao động.

Với việc tiếp tục triển khai nhiều dự án, trong đó có dự án nhà máy hóa dầu và nhiên liệu sinh học Rapid tại Malaysia. Chúng tôi cho rằng trong quý IV công ty có thể hoạch toán các khoản doanh thu và lợi nhuận của các dự án đang triển khai.

Chúng tôi dự phóng kết quả kinh doanh với tổng doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 36,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 42,5% và 23,2% so với thực hiện năm 2016, EPS năm 2017 ước đạt gần 1.455 đồng/cổ phiếu ( giả định công ty không tăng vốn trong năm 2017).

Chúng tôi sử dụng các Phương pháp định giá như so sánh P/E, FCFE để định giá cổ phiếu. Tỷ trọng phương pháp P/E là 70% và Phương pháp FCFE là 30%, giá hợp lý đối với cổ phiếu PVE là cổ phiếu là 9.100 đồng/cổ phiếu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu tại vùng giá hiện tại.